درباره

به نام عشق و خِرَد

هم گوهران!
بر آنم که در این کنج از جهان مجازی، از بلندترین ستیغ تاریخ، تجربه و خِرَد بشری که هزاره ی سوم است؛ نگاهی به دوردست ها بیندازم. آن کران های دور و مبهم و شبح وار که حتی تا کمرکش کوهستان عظیم هزاره ی سوم نیز امتداد یافته اند. بیاییم و همچون یک فانوس دریایی، بر این پهنه های مهیب و افسونگر و شگفت انگیز، گذرا بنگریم. قلمرو باورهای مذهبی و کتاب های مقدّس. باورهایی که هماره با خویش ابرهایی از ابهام و راز و رمز آورده و به آسمان زندگانی بشر خاکی پیشکش نموده اند. شاید از ورای این نگریستن ها، بتوانیم بیش از پیش به پیچیدگی روان بشری و نیز درماندگی وی پی بریم.. 
گزارش تخلف
بعدی